Aerial view of Yongji Expressway in Xiangxi, China

Aerial view of Yongji Expressway in Xiangxi, China [ Editor: Zhang Zhou ]