Guangming Online> Picture

In pics: 11-day-old giant panda cub in Guangzhou, south China

CHINA-GUANGZHOU-GIANT PANDA CUB (CN)

Photo taken on July 25, 2018 shows giant panda Long Long and its newborn cub at the Chimelong Safari Park in Guangzhou, capital of south China's Guangdong Province. Long Long, the first giant panda which was born in Guangdong in 2013, gave birth to a male giant cub on July 12 at the Chimelong Safari Park. (Xinhua/Chimelong Safari Park)

[ Editor: Xueying ]