Guangming Online> China

People play with water on beach in Qingdao, E China's Shandong

CHINA-SHANDONG-SUMMER-WATER FUN (CN)

A girl plays with water on a beach in Qingdao, east China's Shandong Province, Aug. 1, 2018. (Xinhua/Li Ziheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]