Guangming Online> China

Villagers air grain in south China's Guangxi

Villagers air grain in south China's Guangxi

A villager airs grain in Pingyan Village in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 12, 2018. (Xinhua/Gong Pukang)

[ Editor: Zhang Zhou ]