Guangming Online> Picture

Aerial view of Xilingol grassland in China's Inner Mongolia

CHINA-INNER MONGOLIA-XILINGOL GRASSLAND(CN)

Aerial photo taken on Sept. 18, 2018 shows a view of the Xilingol grassland in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region.(Xinhua/Peng Yuan)

[ Editor: Zhang Zhou ]