Guangming Online> Picture

Fishermen work at Xiangzhi fishing port in Shishi, SE China's Fujian

CHINA-FUJIAN-SHISHI-FISHING (CN)

Newly-caught fish are lifted by a crane at Xiangzhi fishing port in Shishi, southeast China's Fujian Province, Oct. 2, 2018. (Xinhua/Song Weiwei)

[ Editor: Zhang Zhou ]