Guangming Online> Picture

Light show marking National Day holiday held in Nanchang, E China's Jiangxi

CHINA-JIANGXI-NANCHANG-NATIONAL DAY HOLIDAY-LIGHT SHOW (CN)

People visit a light show marking the National Day holiday in Qingshanhu District of Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province, Oct. 2, 2018. (Xinhua/Hu Chenhuan)

[ Editor: Zhang Zhou ]