Guangming Online> Picture

Japanese glassware exhibition held in Hong Kong

CHINA-HONG KONG-GLASSWARE-EXHIBITION (CN)

A piece of glassware is displayed at a Japanese glassware exhibition held in south China's Hong Kong, Oct. 11, 2018. (Xinhua/Wu Xiaochu)

[ Editor: zyq ]