Guangming Online> Life

Paintings by 50 children show beautiful natural scenery in China's Zhejiang

Paintings by 50 children show beautiful natural scenery in China's Zhejiang

Paintings by 50 children show beautiful natural scenery and cultural stories in Wenling City, China's Zhejiang (photo: Xu Weijie/Guangming Picture)

[ Editor: zyq ]