Guangming Online> Editor’s Pick

Shepherd tends sheep in Bayankhangai, Mongolia

MONGOLIA-BAYANKHANGAI-SHEPHERD

A Shepherd tends his sheep in Bayankhangai, Mongolia, on Oct. 10, 2018. (Xinhua/Bai Xueqi)

[ Editor: WPY ]