Guangming Online> China

Kite flying contest held in China's Zhejiang

#CHINA-ZHEJIANG-ZHOUSHAN-KITE FLYING (CN)

Photo taken on Oct. 14, 2018 shows the scene of a kite flying contest held at Lulanqingsha scenic spot in Daishan County of Zhoushan, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Yao Feng)

[ Editor: Zhang Zhou ]