Guangming Online> China

People view colorful hot air balloons in China's Guizhou

#CHINA-GUIZHOU-HOT AIR BALLOON (CN)

People view colorful hot air balloons on Jushan square in Xingyi City, southwest China's Guizhou Province, Oct. 14, 2018. (Xinhua/Liu Chaofu)

[ Editor: Zhang Zhou ]