Guangming Online> China

Villagers dry persimmons in south China's Guangxi

#CHINA-GUANGXI-PERSIMMON-HARVEST (CN)

Villagers dry persimmons in Jiahui Town of Gongcheng Yao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 17, 2018. (Xinhua/Zheng Zhimin)

[ Editor: Zhang Zhou ]