Guangming Online> Life

Autumn scenery of Longhu Mountain scenic area in Jiangxi

CHINA-JIANGXI-LONGHU MOUNTAIN-AUTUMN SCENERY (CN)

Tourists view the autumn scenery of Longhu Mountain scenic area by bamboo rafts in Yingtan, east China's Jiangxi Province, Oct. 28, 2018. (Xinhua/Wan Xiang)

[ Editor: zyq ]