Guangming Online> Life

Tourists visit Tianzi Mountain waterfall scenic area in Guangdong

CHINA-GUANGZHOU-QINGYUAN-SCENERY (CN)

Tourists visit the Tianzi Mountain waterfall scenic area in Qingyuan, south China's Guangdong Province, Oct. 28, 2018. (Xinhua/Zhang Jiayang)

[ Editor: zyq ]