Guangming Online> China

Harvest seen across China

#CHINA-AUTUMN-HARVEST (CN)

Villagers air rice bundles in Diling Village of Lejiang Town of the Multinational Autonomous County of Longsheng in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 29, 2018. (Xinhua/Huang Yongdan)

[ Editor: Zhang Zhou ]