Guangming Online> China

Aerial photos of farmland and buildings in southeast China's Fujian

#CHINA-FUJIAN-YONGCHUN-ANCIENT TOWN (CN)

Aerial photo taken on Nov. 4, 2018 shows farmland and buildings in Hushan Township of Yongchun County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Kang Qingping)

[ Editor: Zhang Zhou ]