Jinbao introduces the CIIE

(Source: Xinhuanet.com)

[ Editor: Zhang Zhou ]