Guangming Online> China

People enjoy chrysanthemum flowers across China

#CHINA-CHRYSANTHEMUM-TOURISM (CN)

In this aerial photo, tourists view chrysanthemum flowers at a chrysanthemum base in Yaogujiang Village of Majiang County, southwest China's Guizhou Province, Nov. 4, 2018. (Xinhua/Kai Shangyu)

[ Editor: Zhang Zhou ]