Guangming Online> Life

Farmers busy harvesting rice in E China’s Jiangsu

金秋时节收获忙

Photo taken on Nov. 2, 2018 shows farmers busy harvesting rice at a farm in Yancheng, east China’s Jiangsu Province. (Photo by Xiang Zhonglin/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]