Guangming Online> China

Bird rests on persimmon tree in Guiyang, China's Guizhou

#CHINA-GUIZHOU-GUIYANG-NATURE (CN)

A bird rests on a persimmon tree at Guizhou arboretum in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, on Nov. 7, 2018. (Xinhua/Qiao Qiming)

[ Editor: Zhang Zhou ]