Guangming Online> Life

Tourists enjoy scenery of golden ginkgo leaves in E China’s Jiangsu

Tourists enjoy scenery of golden ginkgo leaves in E China’s Jiangsu

Photo taken on Nov. 6, 2018 shows the amazing scenery of golden ginkgo leaves in Pizhou, east China’s Jiangsu Province. (Photo by Zhu Zhigeng/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]