Guangming Online> Picture

450-meter-high skyscraper piercing through fog in Nanjing

# CHINA-JIANGSU-NANJING-FOG (CN)

Aerial photo taken on Nov. 26, 2018 shows the 450-meter-high skyscraper Zifeng Tower piercing through the fog in Nanjing, capital of east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Su Yang)

[ Editor: Zhang Zhou ]