Guangming Online> Life

Scenery of Jiujing Town in SW China's Yunnan

CHINA-YUNNAN-LANCANG-SCENERY (CN)

Photo taken on Nov. 28, 2018 shows the scenery of an eucalyptus forest in Jiujing Town of Lancang Lahu Autonomous County in Pu'er City, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Yang Zongyou)

[ Editor: zyq ]