Guangming Online> China

Macaques have fun in snow at Hongshan Forest Zoo in Nanjing, China's Jiangsu

#CHINA-NANJING-MACAQUE-SNOW (CN)

A macaque has fun in snow at Hongshan Forest Zoo in Nanjing, capital city of east China's Jiangsu Province, Dec. 9, 2018. (Xinhua/Su Yang)

[ Editor: Zhang Zhou ]