Guangming Online> China

Guangxi Zhuang Autonomous Region celebrates 60th founding anniversary

CHINA-GUANGXI-60TH ANNIVERSARY-CELEBRATION (CN)

Dancers perform in a grand gathering held to celebrate the 60th anniversary of the founding of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region in Nanning, capital of Guangxi, Dec. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Hua)

[ Editor: Zhang Zhou ]