Guangming Online> China

In pics: frosty trees at bank of Songhuajiang River in Jilin

#CHINA-JILIN-FROSTY SCENERY(CN)

Photo taken on Dec. 11, 2018 shows the frosty trees at bank of Songhuajiang River in Jilin City, northeast China's Jilin Province. (Xinhua/Zhu Dapeng)

[ Editor: Zhang Zhou ]