Guangming Online> China

Tourists admire icicles at Dadunxia scenic spot in NW China's Gansu

# CHINA-GANSU-DADUNXIA-ICICLES (CN)

Tourists admire icicles at Dadunxia scenic spot in Linxia Hui Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province, Dec. 16, 2018. (Xinhua/Shi Youdong)

[ Editor: Zhang Zhou ]