Guangming Online> China

Xuyi County in E China's Jiangsu enters winter fishing season

#CHINA-JIANGSU-XUYI-WINTER FISHING (CN)

Villagers show the newly-caught fish at Xiandeng Village of Baoji Township in Xuyi, east China's Jiangsu Province, Dec. 20, 2018. As New Year is coming near, Xuyi County has entered its winter fishing season. Local fishermen were busy fishing to satisfy market demand. (Xinhua/Zhou Haijun)

[ Editor: Zhang Zhou ]