Guangming Online> China

Plum blossoms in east China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-HUAI'AN-PLUM BLOOSSOM (CN)

Photo taken on Dec. 25, 2018 shows plum blossoms in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/He Jinghua)

[ Editor: Zhang Zhou ]