Guangming Online> China

Nadam fair held in north China's Inner Mongolia

CHINA-INNER MONGOLIA-NADAM FAIR (CN)

Herdsmen compete in a horse racing during a Nadam fair in Ewenke banner of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Dec. 26, 2018. (Xinhua/Yu Dongsheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]