Guangming Online> China

In pics: wintersweet blossoms across China

#CHINA-WINTERSWEET BLOSSOMS (CN)

Wintersweet blossoms are seen at Yuqing County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 5, 2019. (Xinhua/He Chunyu)

[ Editor: Zhang Zhou ]