Guangming Online> China

China updates country's train diagram

CHINA-RAILWAY-NEW TRAIN DIAGRAM (CN)

A train leaves Jinan Railway Station in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Jan. 5, 2019. China updated the country's train diagram on Saturday. (Xinhua/Wang Kai)

[ Editor: Zhang Zhou ]