Guangming Online> Life

Armed policemen in tough training in NE China’s Jilin

Armed policemen in tough training in NE China’s Jilin

Photo shows soldiers of armed police in tough training in northeast China’s Jilin Province. (Photo by Wan Guangxu/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]