Guangming Online> Life

Aerial scenery of sea of clouds in S China’s Guangxi

Aerial scenery of sea of clouds in S China’s Guangxi

Photo taken on Jan. 5, 2019 shows the amazing scenery of sea of clouds at Motianling Mountain in Liuzhou, south China’s Guangxi. (Photo by Wang Yizhao/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]