Guangming Online> Life

Fishermen busy harvesting fish in NW China’s Xinjiang

Fishermen busy harvesting fish in NW China’s Xinjiang

Photo taken on Jan. 4, 2019 shows fishermen busy harvesting fish at Wulungu Lake in northwest China’s Xinjiang. (Photo by Liu Xin/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]