Guangming Online> Life

Picturesque scenery of snow-covered Zhangjiajie in C China’s Hunan

Picturesque scenery of snow-covered Zhangjiajie in C China’s Hunan

Photo taken on Jan. 3, 2019 shows the picturesque scenery of snow-covered Zhangjiajie in central China’s Hunan Province. (Photo by Wu Yongbing/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]