Guangming Online> Picture

Fishermen harvest fish in Huai'an, east China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-FISHING (CN)

Fishermen harvest fish in Chahe Town of Huai'an, east China's Jiangsu Province, Jan. 6, 2019. (Xinhua/Wan Zhen)

[ Editor: zyq ]