Guangming Online> Life

In pics: plum blossoms in Fuzhou, SE China's Fujian

CHINA-FUZHOU-LINYANG TEMPLE-PLUM BLOSSOM (CN)

Plum blossoms are seen at the Linyang temple in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, Jan. 9, 2019. (Xinhua/Wei Peiquan)

[ Editor: zyq ]