Guangming Online> Life

Winter dragon boat race held on ice in Liaoning

Winter dragon boat race held on ice in Liaoning

A winter dragon boat race was held on ice in Jinzhou, China's Liaoning province. (photo: Li Tiecheng/Guangming Picture)

[ Editor: zyq ]