Guangming Online> Life

Amazing scenery of Huangshan Mountain after rainfall in E China

Amazing scenery of Huangshan Mountain after rainfall in E China

Photo taken on Jan. 10, 2019 shows the amazing scenery of Huangshan Mountain in east China’s Anhui Province. (Photo by Ye Yongqing/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]