Guangming Online> Life

Sea ice seen in E China’s Shandong Province

山东莱州湾海冰初现

Photo taken on Jan. 9, 2019 shows the scenery of sea ice in Yantai, east China’s Shandong Province. (Photo by Chu Yang/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]