Guangming Online> Picture

Wintersweet blossoms in Hangzhou, east China's Zhejiang

CHINA-HANGZHOU-WINTER BLOSSOMS (CN)

Wintersweet blossoms are seen at Chaoshan scenic spot in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Jan. 16, 2019. (Xinhua/Xu Yu)

[ Editor: Zhang Zhou ]