Guangming Online> Life

Fishermen harvest fish on Chengdong Lake in E China's Anhui

#CHINA-ANHUI-FISHING (CN)

A fisherman transports fish on Chengdong Lake in Huoqiu County, east China's Anhui Province, Jan. 21, 2019. (Xinhua/Zheng Jinqiang)

[ Editor: zyq ]