Guangming Online> China

Plum blossoms at Linyang Temple in Fuzhou attract lots of tourists

CHINA-FUJIAN-FUZHOU-TEMPLE-PLUM BLOSSOM (CN)

Tourists take photos of plum blossoms at the Linyang Temple in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, Feb. 10, 2019. The scenery attracts lots of tourists. (Xinhua/Jiang Kehong)

[ Editor: Zhang Zhou ]