Guangming Online> Pet

White-eye seen on cherry blossoms in Fuzhou, China's Fujian

CHINA-FUJIAN-BIRD-WHITE-EYE (CN)

  A white-eye is seen on cherry blossoms in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, Feb. 12, 2019. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: Zhang Zhou ]