Guangming Online> Pet

Birds seen in Fuzhou, southeast China's Fujian

CHINA-FUJIAN-BIRDS (CN)

A Daurian redstart rests on a cole flower in Shangjie Town of Minhou County in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, Feb. 19, 2019. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: WPY ]