Guangming Online> Culture

View of Qianmen street in Beijing

(BeijingCandid) CHINA-BEIJING-QIANMEN STREET (CN)

Mobile photo taken on Feb. 26 shows a view of the Qianmen street in Beijing, capital of China. (Xinhua/Zhao Wanwei)

[ Editor: WPY ]