Guangming Online> Picture

View of Taiping Lake scenic spot in Huangshan, E China's Anhui

CHINA-ANHUI-TAIPING LAKE SCENIC SPOT (CN)

Aerial photo taken on April 15, 2019 shows a view of Taiping Lake scenic spot in Huangshan City, east China's Anhui Province. (Xinhua/Zhang Duan)

[ Editor: Zhang Zhou ]