Guangming Online> China

View in Jingxi, south China's Guangxi

CHINA-GUANGXI-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on April 16, 2019 shows the view in Jingxi, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

[ Editor: Zhang Zhou ]